PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

เหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปีแห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th หรือ facebook : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สปน. นักแข่งไซเบอร์อย่ารอช้า มาแล้ว!! พบกับการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ไปกราบแม่ โดยหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และธนาคารพาณิชย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 506 , 604 , 606 – 607 รายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน ขอเชิญร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procument

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความ

INFOGRAPHIC

e-learning_oic
โครงการจิตอาสา
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม
สำนักนายกรัฐมนตรี
GCC
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย ของส่วนราชสังกัดรัฐสภา
กระทรวงสาธารณสุข
e-filing
data
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ททท
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
กยศ
สนง.ป้องกันและปราบปราม