PRD TOP NEWS

ทันข่าว รู้ลึก รู้จริง

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กําหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ วัดโตนด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขยายเวลาการเปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัล Ombudsman Awards ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ombudsman.go.th Facebook: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ line: @ombudsman สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัล Ombudsman Awards และ Young Ombudsman Award จนถึงเดือนมกราคม 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ombudsman.go.th Facebook: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร 02-141-9163 02-141-9366 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

PRD VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

Video Clip

Animation

PRD Other News

ข่าวประชาสัมพันธ์

PRD Procument

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

PRD Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความ

INFOGRAPHIC

e-learning_oic
โครงการจิตอาสา
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงกลาโหม
สำนักนายกรัฐมนตรี
GCC
ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมาย ของส่วนราชสังกัดรัฐสภา
กระทรวงสาธารณสุข
e-filing
data
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ททท
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
กยศ
สนง.ป้องกันและปราบปราม