ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO)
                              

 

                              

 

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer: DCIO)

ของกรมประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้

  1. เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม กำกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Department Enterprise Architecture) แผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการโครงการ และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  2. ส่งเสริม ผลักดัน และดำเนินการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการทำงานภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการสรรสร้างนวัตกรรมการบริการ และการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ
  3. ส่งเสริมและกำกับดูแลการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของกรมประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งเชื่อมโยง และนำข้อมูลรวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมการบริการและการทำงาน ทั้งนี้เพื่อการสร้างคุณค่ารวมกันกับทุกภาคส่วน (Open, Connected, and Data-Driven)
  4. กำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
  5. กำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลภายในกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
  6. ติดตาม สำรวจและรายงานสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืน
  7. กำกับ ให้คำปรึกษาแนะนำ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การพัฒนานวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
  8. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้กำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                                                                                                                                                   -- 14 ตุลาคม 2564--

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar