รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่แผยแพร่ 1/10/2563
12-01 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เล่มชี้แจง) วันที่แผยแพร่  
12-02 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่แผยแพร่  
12-03 สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่แผยแพร่  
รายงานฉบับผู้บริหาร การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar