ถาม-ตอบ (Q&A)
บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
เรื่องการสมัคร DPIS 6 

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม อีเมลกรมประชาสัมพันธ์ที่ใช้งานได้ เช่น webmaster@prd.go.th
ถ้าอีเมลไม่มี หรือใช้งานไม่ได้ ให้เเจ้งตามแบบฟอร์มนี้ : https://forms.gle/QUb2H8QCUdvTVGsu9
กรณีที่มีอีเมลแล้ว แต่ในระบบตอนสมัคร DPIS 6 แจ้งว่าไม่มีอีเมลในระบบ DPIS 6
ให้ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ นางสาวภัทริยา นิลขำ และนางสาวปุญดาริกา จารุสกุล 026182323 ต่อ 1335 หรือ 1305 เพื่อตรวจสอบ/ปรับปรุงอีเมลของท่านในระบบ

ลิงก์คู่มือการสมัคร "คลิกที่นี่"

สิทธิ์เบิกค่าเช่าข้าราชการ

คำถาม - หากย้ายด้วยตัวเองจากต่างจังหวัดเข้าส่วนกลาง กทม ได้สิทธิ์ได้ค่าเช่าบ้านไหมคะ-กรณีมีการกู้ซื้อบ้านชื่อตัวเองแต่อยู่ละเขตกับกรม ค่อนข้างห่างจากกรมเยอะ และต้องเช่าหอพักอยู่ มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านไหมคะขอบคุณสำหรับการตอบคำถามล่วงหน้านะคะ 

คำตอบ - ลองเข้าไปอ่านข้อมูลในมาตรา 7 นะครับว่าเข้าเงื่อนไขไหม
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ : http://fid101.ldd.go.th/Portals/0/xBlog/uploads/2021/8/24/Inv04_1-1.pdf
หรือสอบถามที่ กองคลังกรมประชาสัมพันธ์  02-6182323 ต่อ 1403,1413,1410 

บริการเช่าเวลาของสถานี
การใช้บริการเช่าเวลาทางวิทยุ
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท ที่มีความประสงค์ขอรับบริการเพื่อเผยแพร่รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
    1. ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2560
    2. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบสัญญา การใช้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    3. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    4. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการชำระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    5. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการปรับลดหรือยกเว้นอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560

การใช้บริการเช่าเวลาทางทีวี
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท ที่มีความประสงค์ขอรับบริการเพื่อเผยแพร่รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
    1. ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2560
    2. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบสัญญา การใช้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    3. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    4. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการชำระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    5. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการปรับลดหรือยกเว้นอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560

เกี่ยวกับบัตรสื่อมวลชน
การทำบัตรสื่อมวลชนกรมประชาสัมพันธ์ต้องทำอย่างไร ?
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1)  สื่อมวลชนในประเทศ ที่จะขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนต้องมายื่นคำขอพร้อมหลักฐานและถ่ายภาพด้วยตนเองที่ส่วนกลาง ณ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 ต่างจังหวัด ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
2)  จดหมายขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน (หัวกระดาษต้องมีตราสำนักงาน)
3)  แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์
4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5)  สำเนาหนังสืออนุญาตการประกอบกิจการของหน่วยงานต้นสังกัด
       - สื่อสิ่งพิมพ์ ส ำเนำใบ พ.ร.บ.จดแจ้งกำรพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
       - เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดิจิตอล ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำร ฯ จำก กสทช.จำนวน 1 ฉบับ
6.  กำรยื่นคำขอทำบัตรครั้งแรก และต่ออายุบัตร ให้แนบหนังสือพิมพ์ นิตยสารเล่มปัจจุบันย้อนหลัง 3 ฉบับ/เล่ม
7. ผู้ขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนต้องมายื่นคำขอและถ่ายภาพด้วยตนเองส่วนกลางยื่นคำขอที่สำนักพัฒนาการประชำสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค ยื่นคำขอที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด
8. ค่าธรรมเนียมในการทำบัตร จำนวนเงิน 50 บาท/บัตร 1 ใบ

การทำบัตรอาสมัครประชาสัมพันธ์ต้องทำอย่างไร ?
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.) การขอมีบัตรประจำตัวอาสาสมัครประขาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)
    1. เป็นไปตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) พ.ศ. 2543 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชุม (อป.มช.) พ.ศ. 2551
    2. เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด
    3. ผ่านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์
    4. ผู้มีคุณสมบัติต้องผ่านความเห็นชอบและรับรองจากสภาองค์การบริหารตำบลที่อาสาสมัครมีภูมิลำเนาอยู่ด้วย
    5. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งอาสาสมัครคืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย
2.) การขอต่ออายุบัตรประจำตัวอาสาสมัครประขาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)
    อาสาสมัครประขาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) สามารถขอต่ออายุบัตรได้ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ โดยใช้เอกสารดังนี้
        - หนังสือขอต่ออายุบัตรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สำหรับประชาชนทั่วไป
อยากทราบว่าบุคคลภายนอกสามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดที่กรมประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่

สามารถเข้ามาจอดได้ครับ

ประชุมเอเปค 16-18 พ.ย. เป็นวันหยุดพิเศษไหมครับ

ครม. อนุมัติ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ช่วงการประชุมเอเปคครั้งที่ 29 นี้

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ในส่วนของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นควรให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติ  โดยจะขอความร่วมมือ ให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ ส่วนงานที่มีความสําคัญต่อระบบสถาบันการเงิน  (critical function) ซึ่งหากมีการหยุดชะงักอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน เน้นการทำงานที่บ้าน (WFH)   ขณะที่ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  ภาคเอกชน และกระทรวงแรงงาน ให้พิจารณาความเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน

https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/125294

ประชุมเอเปค 16-18 พ.ย. เป็นวันหยุดพิเศษไหมครับ

ครม. อนุมัติ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ช่วงการประชุมเอเปคครั้งที่ 29 นี้

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ในส่วนของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นควรให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติ  โดยจะขอความร่วมมือ ให้หน่วยงานที่ไม่ได้ให้บริการประชาชนหรือไม่ใช่ ส่วนงานที่มีความสําคัญต่อระบบสถาบันการเงิน  (critical function) ซึ่งหากมีการหยุดชะงักอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน เน้นการทำงานที่บ้าน (WFH)   ขณะที่ รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง  ภาคเอกชน และกระทรวงแรงงาน ให้พิจารณาความเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน

https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/125294

1.ชาดส่งประกันสังคม ยังคงส่งต่อได้มั้ย?2.ปกติจ่าบเดือนละ100อยากจ่ายเดือนละ150มีค่ารักษาด้วย ต้องเปลี่ยนแปลงที่ประกันสังคมใช่มั้ย

ประสานสอบถามข้อมูลที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/  หรือโทรสายด่วน 1506 หรือส่งอีเมล info@sso1506.com ค่ะ