สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

image
ชมข้อมูล

Knowledge

แหล่งความรู้

image
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
image
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้พระสังฆาธิการคณะธรรมยุตเฝ้า รับประทานพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
image
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระ ๑๒๖ ปีนับแต่วันประสูติ
image
“โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

🩺 ถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์
🗓️ ในวันที่ 4 มีนาคม 2566
🕕 เวลา 06.00 น. – 14.00 น.
🏥 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
image
​​​​​​​เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2566 เวลา 13.49 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้" ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย
image
วันนี้ (6 ก.พ. 66) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1/2566
image
คำอธิบายตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

Multimedia

สื่อมัลติมีเดีย

Video Clip

INFOGRAPHIC