สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้แทนคณะกรรมการอำนวยจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เฝ้าถวายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดทำ เพื่อจำหน่ายสำหรับประชาชนได้ประดับเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน จะนำปัจจัยขึ้นถวายโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยต่อไป
ชมข้อมูล
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระ ๑๒๖ ปีนับแต่วันประสูติ
ชมข้อมูล

Knowledge

แหล่งความรู้

พระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ฉาย ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมพัดยศสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงได้รับพระราชทานในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ธรรมคีตา "ธรรม" ใจให้สบาย (Dhamma Calms the Mind)
ธรรมคีตา ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ปฐมบทแห่งสังฆราชาไทย
สมเด็จพระสังฆราช สมณฐานันดรสูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน
- สมัยสุโขทัย เรียกว่า “สมเด็จพระสังฆราช” มีมากกว่า 1 องค์ ฝ่ายคามวาสีและฝ่ายอรัญวาสีเป็นสังฆปริณายก ปกครองหัวเมืองใหญ่เมืองละ 1 องค์
- สมัยอยุธยา ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมราชทินนามประกอบสมณศักดิ์
เรียกว่า “สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี”
- สมัยธนบุรี เรียกว่า “สมเด็จพระอริยวงษญาณ”
- สมัยรัตนโกสินทร์
• รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 เรียกว่า “สมเด็จพระอริยวงษญาณ”
• รัชกาลที่ 4 - ปัจจุบัน เรียกว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เ
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นที่ระลึกและใช้ประดับเป็นสิริมงคลในมหามงคลพิเศษสมัยนี้

จำหน่ายราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายฯ โดยเสด็จพระกุศล ได้ที่ห้างบิ๊กซี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามได้ที่บิ๊กซีคอลเซ็นเตอร์ โทร. ๑๗๕๖

#๙๖พรรษาสมเด็จพระสังฆราชฯ
โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เฝ้ากราบทูลรายงานโครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างราชการ หน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๘ รอบ โดยไม่ถือเป็นวันลา
ครม. เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างราชการ หน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๘ รอบ โดยไม่ถือเป็นวันลา
ความหมายตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
ความหมายตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
คำอธิบายตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

Multimedia

สื่อมัลติมีเดีย

Video Clip

INFOGRAPHIC