จังหวัดตราด พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ

 

(15 ก.ย. 64) นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราด เข้าร่วมที่ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมืองตราด

            นายศักดิ์ชัย เผือกศิริพิบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยเป็นการสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นครู ข. ในการปฏิบัติงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคน และในสัตว์ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบกับปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราด ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยการออกข้อบัญญัติได้ครบทุกแห่งแล้ว ซึ่งข้อมูลสำรวจล่าสุดมีจำนวนสุนัขและแมว 40,672 ตัว และทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสิ้น 1,342,176 บาท ในการดำเนินการในทุกพื้นที่อีกด้วย

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210915134447241คะแนนโหวต :