ครม. อนุมัติโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี กรอบวงเงิน 11,629 ล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี กรอบวงเงิน 11,629 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ระหว่างปี 2565-2570 เป็นเงินงบประมาณจำนวน 7,764 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 3,865 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีอาคารใหม่ ทดแทนอาคารเดิมที่ใช้งานมากว่า 50 ปี  รวมทั้งขับเคลื่อนความร่วมมือย่านนวัตกรรมโยธี เชื่อมโยงสถาบันทางการแพทย์เป็นเครือข่ายที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีอาคารใหม่  จำนวน 4 อาคาร ในที่ดิน 16 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ด้านหน้าขององค์การเภสัชกรรมที่ตั้งอยู่ตรงข้ามคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมพื้นที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 275,000  ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาลมีความสูง 28 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป  อาคารสาธารณูปโภคสูง 4 ชั้น เป็นพื้นที่สนับสนุนการให้บริการสุขภาพ  อาคารจอดรถสูง 10 ชั้น จอดรถได้ประมาณ 1,200 คัน  อาคารสำนักงานสูง 10 ชั้น รองรับพื้นที่ใช้สอยเดิมขององค์การเภสัชกรรม

อย่างไรก็ตาม การสร้างย่านนวัตกรรมโยธี สอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้เข้าสู่ระดับสากล แข่งขันได้ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ทุกรัฐบาลได้ผลักดันไว้

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210407160323215คะแนนโหวต :