ข้อที่๒๔: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓

จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓


ไฟล์เอกสารประกอบ
20210301f56a91c6718fe15a8ec49f16cbf130da144759.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar