การเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ |
สัญญาเช่าค่าเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา |
สัญญาเช่าค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย |
สัญญาเช่าค่าเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล จำนวน 168 สถานี |
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
สัญญาเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๕ จำนวน ๘๘ คัน (๓ เดือน) |
สัญญาเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๓ เดือน) |
สัญญาเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต |
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
สัญญาเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๕ จำนวน ๘๘ คัน (๕ เดือน) |
สัญญาเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๖ จำนวน ๓๐ คัน (๕ เดือน) |
สัญญาจ้างโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเวทีต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเวทีต่างประเทศ MIPIM - The Global Urban Festival (Marche international des professionnels de l immobilier) |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar