บุคลากร มรย. ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัย Excellent Presentation Award การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัล Excellent Presentation Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน เรื่อง Effect of Academic Service Database, Yala Rajabhat University ในการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งงานวิจัยสถาบันโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม