จัดหางานยะลา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว

วันนี้ 18 พ.ค.65 ที่ห้องกังสดาลโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีนางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ นายจ้าง สถานประกอบการ ภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา มีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในประเภทกิจการต่างๆ ในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 350 แห่ง แรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ ได้รับอนุญาตให้ทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,093 คน (กัมพูชา 237 คน ลาว 79 คน และ เมียนมา 2,777 คน) แรงงานกลุ่มนี้ จะต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2565 เพื่อให้ได้รับสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงาน ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

โดยแรงานต่างด้าวจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ให้เสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารรับรองบุคคล(Certificate of Identity) หรือเรียกว่า CI ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 จำนวน 5 ศูนย์ ที่จังหวัดระนอง/ชลบุรี /สมุทรปราการ /สมุทรสาคร / เชียงใหม่ และเปิดเพิ่มเติมอีก 1 ศูนย์ที่จังหวัดสงขลา เมื่อกลางเดือนเมษายน 2565

โดยเมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับเล่ม CI แล้ว จะต้องขอตรวจลงตรา เพื่อขออยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา บริการตรวจสุขภาพและจัดทำประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าว สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเภทกิจการต่างๆ ยกเว้นแรงงานในภาคเกษตรและงานรับใช้ในบ้าน ที่ไม่ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงาน และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานออกบัตรชมพูให้กับแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรม มีการจัดอบรมเสวนา จากวิทยากรหน่วยงานราชการ เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้รับทราบข้อมูล ขั้นตอน และแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามระบบ MOU ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ในการจ้างงานแรงงานต่างด้าวและขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการสนับสนุนการดำเนินการเขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต่อไป

ข้อมูล  

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar