นายดอน ปรมัตถ์วินัย รอง นรม. และ รมว.กต. เปิดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) และมอบรางวัล National Startup 2023 และ Innovation for Global Challenge

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รอง นรม. และ รมว.กต. เปิดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) และมอบรางวัล National Startup 2023 และ Innovation for Global Challenge รวม 8 สาขา 10 ราย เผยรัฐบาลพร้อมส่งเสริมคนไทยจากผู้บริโภคนวัตกรรม เป็นผู้ผลิต


 
วันนี้ (22 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023)  พร้อมมอบรางวัล National Startup 2023 และ Innovation for Global Challenge แก่ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย ใน 8 สาขา รวม 10 ราย  โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  นายพันธุ์อาจ  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต้อนรับ รวมทั้งผู้แทนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 250 คน
 
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า “นวัตกรรม คือ อนาคต”  มีบทบาทสำคัญทั้งการอำนวยความสะดวก และมีคุณต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านการแพทย์ อาหาร และยา สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ เศรษฐกิจและสังคม  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งนวัตกรรมด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ (comparative advantage) การเพิ่มผลผลิต (productivity)  และผลตอบแทนของการ (Return on Investment)  ทั้งนี้ ไทยจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเลิศได้ จำเป็นต้องมีหุ้นส่วนในด้านนวัตกรรม (Innovation Partnership) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุก ๆ ด้าน  ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ต่างมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปสู่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือภาคบริการ ให้มีโอกาสพัฒนาเป็น Innovation-Based Enterprise คือ ใช้นวัตกรรมในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นในระดับสากล  รวมทั้ง วิสาหกิจกลุ่มใหม่ หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งมีลักษณะพิเศษ เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน   มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมาสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างรายได้จำนวนมาก  ถือเป็นวิสาหกิจแห่งอนาคตที่จะเป็นอีกหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว   รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภคนวัตกรรม มาเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์และผลิตชุดความคิด หรือผลงานและสิ่งประดิษฐ์ใหม่นั้น ถือเป็นความท้าทายของประเทศ และเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
 
สำหรับ การจัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023)  ภายใต้แนวคิด INNOVATION PARTNERSHIP - TOGETHER WE GROW ร่วมสร้าง “หุ้นส่วนนวัตกรรม” นำไทยสู่ชาตินวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางนวัตกรรมของ 4 ภาคส่วนในระบบนิเวศ ได้แก่ ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม  สร้างความเข้มแข็งระบบนิเวศนวัตกรรมไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาตินวัตกรรม  โดยมีกิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย  FORUM  การสัมมนาด้านนวัตกรรม 30 หัวข้อ จากวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ   BUSINESS OPPORTUNITY การสร้างโอกาสทางธุรกิจกับสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำ   INNOVATION SHOWCASE การแสดงนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต   และ PM AWARDS พิธีประกาศผลรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี
โดยในปีนี้  รางวัล PM Award 2023 ประกอบด้วย 2 รางวัลหลักใน 8 สาขา มีผู้ที่ได้รับรางวัล 10 ราย ได้แก่
1. รางวัล Prime Minister Award : National Startup 2023
1.1) สาขา Startup of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือผู้จัดทำแพลตฟอร์ม Lineman Wongnai
1.2) สาขา Evangelist of the Year ผู้ได้รับรางวัล คือ ผศ.ดร.ยุทธนาศรีสวัสดิ์ (ม. สยาม) และ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
1.3) สาขา Investor of the year ผู้ได้รับรางวัล คือองค์กร Innospace (Thailand)
1.4) สาขา Best Brotherhood of the year ผู้ได้รับรางวัล คือ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
1.5) สาขา Best of Contributor in Human Capital Development ผู้ได้รับรางวัล คือบริษัท Huawei และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. เชียงใหม่ (STeP CMU)
2. รางวัล Prime Minister Award : Innovation For Global Challenge
2.1) สาขา Competitiveness ผู้ได้รับรางวัล คือกลุ่มบริษัท WHA
2.2) สาขา Environmental  ผู้ได้รับรางวัล คือ ธนาคารกสิกรไทย
2.3) สาขา Social ผู้ได้รับรางวัล คือผู้จัดทำแอพลิเคชั่นเพื่อผู้สูงอายุ (Young Happy)

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/69554


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar