สบยช. ร่วมมือ PEA ลงนาม MOU โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางพลังงาน

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) พร้อมด้วย นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “กฟภ.” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) นำ “ระบบดิจิทัล”
มาช่วยใน “การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า” ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “กฟภ.” กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก จึงเกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)  ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ สบยช. สามารถนำ “ระบบดิจิทัล”
 มาช่วยใน “การอนุรักษ์และจัดการพลังงานไฟฟ้า” ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือในโครงการดังกล่าว เป็นการจัดการพลังงานจากระบบ Solar Rooftop แบบครบวงจร โดย สบยช. ไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนจัดหาระบบ หากแต่ PEA จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้พลังงาน กำหนดมาตรการและแนวทาง สำรวจ ออกแบบและติดตั้งระบบ Solar Rooftop ตลอดจนการลงทุน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ ตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการดูแลรักษาตามกรอบเวลาที่เหมาะสม จะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 380 กิโลวัตต์สูงสุด คาดว่าจะติดตั้งและทดสอบระบบแล้วเสร็จภายในปี 2566 ทั้งนี้ภายในโครงการจะมีระบบ ติดตามผลการผลิตไฟฟ้า หรือ Monitoring System ที่จะช่วยให้ สบยช. ติดตามและอ่านค่าหน่วยการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ได้แบบ Realtime ทำให้สามารถกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวว่า ในปัจจุบันกรมการแพทย์มีนโยบายใช้พลังงานทดแทนสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา แบบผลิตใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในครั้งนี้จะทำให้ สบยช. ได้ใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากระบบ Solar Rooftop ช่วยลดลดภาระค่าไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางพลังงานภายใน สบยช. คาดการณ์ว่าจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ 15 หรือคิดเป็น 257,586  บาทต่อปีแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างการใช้พลังงานทดแทนให้กับภาครัฐอีกด้วย ทั้งนี้ สบยช. เล็งเห็นว่าการบริหารจัดการพลังงานโดยการนำเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบตรวจวัดการใช้พลังงานมาประยุกต์ใช้งานกับองค์กรสามารถช่วยชาติได้ด้วยการลดใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปอย่างมากในแต่ละปี  จึงพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในครั้งนี้  
ที่มา https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/190260/


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar