กรมประชาสัมพันธ์ นำร่องประชุมหารือการดำเนินงานโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันนี้ (8 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมการดำเนินงานโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชี ข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบมานานุกรม (Directory Services) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ การประชุมชี้แจงโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้หน่วยงานนำร่องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้ภาครัฐมี Digital Platform ที่สำคัญในระดับประเทศ คือ GD Catalog Platform ที่บูรณาการกับ Government Open Data Platform และ Government Data Exchange Platform ช่วยลดความซ้ำซ้อนการดำเนินการด้านข้อมูล ทำให้ประเทศมีระบบข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ กำกับติดตามประเมินผล และการใช้ประโยชน์ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งการดำเนินโครงการ การศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำให้เกิด บัญชีข้อมูลภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ภาพ : ศสช. (นายพุทธรัฐฯ) ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ) ว.ด.ป. : 8 ม.ค. 64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :