กรมการแพทย์ พร้อมให้บริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ โดยยึดแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการให้บริการคลินิกทันตกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ว่า กรมการแพทย์พร้อมให้บริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ โดยยึดแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันประชาชนต้องประเมินตนเองเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันก่อนมาใช้บริการ หากมีความเสี่ยงตามแบบประเมิน สามารถเข้ารับบริการตรวจโรค ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หากทำแบบประเมินแล้วไม่มีความเสี่ยง แนะนำว่าก่อนเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม ควรสอบถามหรือปรึกษาอาการก่อน เพราะจะช่วยลดการมารวมตัวกันที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ด้านทันตกรรม เกิดความมั่นใจในการรับบริการทางทันตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ รวมถึงมาตรฐานในการรักษาความสะอาดตามมาตรฐานป้องกันโรคติดเชื้อ และขอให้ประชาชนมั่นใจโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยทั้งหมด มีมาตรฐานในการดูแลและป้องกันการติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งบริการทันตกรรมทั้งหมดที่จำเป็นในขณะนี้ สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทั่วถึงและเข้าถึงได้อย่างพอเพียง อีกทั้งยังมีความปลอดภัยกับสถานพยาบาลและผู้มารับบริการ

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113105729751คะแนนโหวต :