อย่าแปลกใจทำไมไทยต้องกู้ เพราะโควิด-19 ระบาด ทำให้คนทั้งโลกเป็นหนี้

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลก

 

รัฐบาลหลายประเทศได้กู้เงินเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและรองรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

 

ส่งผลให้ระดับหนี้ของโลก (Global Debt) ปี 63 อยู่ที่ระดับ 277 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จากปีก่อนหน้า (

 

ประเทศที่ประสบปัญหาโรคโควิด-19 พบว่า มีสัดส่วนหนี้ภาครัฐบาล (General Government Debt) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น

 

สิ้นปี 63 หนี้ภาครัฐบาลของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Country) หลายประเทศจะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 100 อาทิ ประเทศญี่ปุ่น (ร้อยละ 266) กรีซ (ร้อยละ 205) อิตาลี (ร้อยละ 162) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 131)

 

เป็นไปในทิศทางเดียวกับหลายประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 60 อาทิ สิงคโปร์ (ร้อยละ 131) และมาเลเซีย (ร้อยละ 68)

 

คาดการณ์ว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 64 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศไทยจะเท่ากับร้อยละ 56.03 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 60


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :