นายกรัฐมนตรี สั่งการส่วนราชการ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบภายใน เอื้อต่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.ได้รายงานให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งแต่ละด้านดำเนินไปตามแผนงาน โดยมีประเด็นที่ สศช. เห็นว่าควรเร่งรัด คือส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้าของภาครัฐ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบภายในตามที่ สศช. เสนอโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมต่อไป

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า สศช. ได้รายงานว่าจากการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐในระยะที่ผ่าน พบว่า การบรูณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐยังมีข้อจำกัด เป็นอุปสรรคสำคัญของการขับเคลื่อนรัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สศช.จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบภายในหน่วยงานให้รองรับและสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพราะจะเป็นการยกระดับบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

-----------------------

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210610094200512คะแนนโหวต :