สพด.นครราชสีมา ดำเนินการ! ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การทำวิจัย การพัฒนา แก้ไขและฟื้นฟูดินเค็ม ตามแนวทางพระราชดำริ

วันนี้(31 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ดร.นพดล การดี นักวิชาการเกษตร ดำเนินการ! ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การทำวิจัย การพัฒนา แก้ไขและฟื้นฟูดินเค็ม ตามแนวทางพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) โดยได้เกียรติจาก นางสาวเบญจวรรณ นานรัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การถ่ายทอดอความรู้ฯ จัดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงวัสดุดินเค็มโซดิก และดินโซดิก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการตรวจค่าวิเคราะห์ดิน พร้อมคำแนะนำการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่การเกษตรของตนเองต่อไป
ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230531204327525


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar