ธ.ก.ส.ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขยายความร่วมมือโครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา (CARE)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขยายความร่วมมือโครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา (CARE)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขยายความร่วมมือโครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา (CARE) ระหว่าง ธ.ก.ส. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย การยางแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด โดยการขยายความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อมุ่งยกระดับซัพพลายเชนอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจ การส่งออก การจัดการเงินทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาแนวทางสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์โครงการไปยังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา การจัดตั้งศูนย์บูรณาการอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร ณ นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานแบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และการสนับสนุนเงินทุนในปี 2566 รวมกว่า 2,000 ล้านบาท ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพารา และเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้ลงนาม ณ กระทรวงการคลัง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ที่มา 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar