มาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ลดค่าน้ำร้อยละ 10 ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ให้ลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือนนั้น  กปน. จะลดค่าน้ำร้อยละ 10 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2564 ) โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบประมาณร้อยละ 97 ของลูกค้าทั้งหมด ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งหมด 2.48 ล้านราย มาตรการนี้จะช่วยเหลือประชาชนกว่า 2.42 ล้านราย ซึ่งที่ผ่านมา กปน. ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำร้อยละ 10 ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 ด้วย

สำหรับมาตรการการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย  ได้แก่  ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพักและบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น  ทั้งนี้ กปน. ขอความร่วมมือกิจการหอพัก คอนโด ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของ กปน.  พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่า ลูกบ้านของหอพักและคอนโดต่อไป ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก  เช่น  กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน   นิ้ว หรือ 6 หุน โดยมาตรการดังกล่าวจะแจ้งในใบแจ้งค่าน้ำประปาของ กปน. ประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2564 นี้

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210507155824359คะแนนโหวต :