นายกฯ ชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถ ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทย เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการเกษตรแบบยั่งยืน

 

ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมมือระหว่าง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนแบบให้เปล่าจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการน้ำ คำนึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร และใช้มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนต้อไป

 

ผลการลงนาม MOU ครั้งนี้ สะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดกับภาคเกษตรกร รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อความปลอดภัย การดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230326125551888


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar