สธ.เผยไทยพบผู้เสียชีวิตจากวัณโรคมากกว่าปีละ 1 หมื่นรายติดบัญชีประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด พร้อมดำเนินการคัดกรองและดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปีละ 10,000 ราย โดยได้ประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค ตั้งแต่ปี 2560 มีเป้าหมายยุติวัณโรคให้ได้ภายในปี 2578 ซึ่งบรรลุผลในระดับหนึ่ง โดยปี 2564 ไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีปัญหาวัณโรคดื้อยามากที่สุดในโลกได้สำเร็จ แต่ยังอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่สูงสุด และมีวัณโรคร่วมกับโรคเอดส์สูงสุด

 

อุปสรรคสำคัญคือปัญหาวัณโรคในแรงงานข้ามชาติที่มีมากถึง 4.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงจัดทำโครงการวัณโรคไร้รัฐกับแรงงานไร้พรมแดน : มิติสังคมวัฒนธรรมของวัณโรคในบริบทการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย” วิจัยปัญหาและพัฒนาข้อเสนอการควบคุมวัณโรคในประชากรแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ จังหวัดสมุทรสาคร พบอุปสรรคการคัดกรอง การรักษาที่ต่อเนื่อง การป้องกันการแพร่เชื้อ รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้านภาษาและวัฒนธรรมขาดความรู้เกี่ยวกับโรค การเคลื่อนย้าย ขาดการดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่เหมาะสมในการทำงาน ขาดความต่อเนื่องของสิทธิรักษาจากปัญหาสถานะบุคคล

 

จากผลวิจัยจึงเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ พัฒนาระบบการดูแลและป้องกันวัณโรคที่ครอบคลุมประชากรแรงงานข้ามชาติทุกกลุ่ม ให้ได้รับการคัดกรองและดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง ควรร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และกองทุนโลก เพิ่มความครอบคลุมการคัดกรองโรคและให้ยารักษาวัณโรคที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติอย่างทั่วถึง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามหลักสิทธิมนุษยชน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ พัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการควบคุมวัณโรคในแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นประเด็นด้านความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230326213308960


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar