โฆษกรัฐบาลเผย นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นราธิวาส เปิดแพขนานยนต์ ณ ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่นราธิวาส

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดนราธิวาส ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมการลงพื้นที่ตรวจราชการ ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 11.00 น. นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ แล้วเดินทางไปสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (วัดเขากง) ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นมัสการพรพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางประธานพร สร้างตามแบบพุทธศิลป์สกุลช่างอินเดียใต้ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมบรรจุดินจากสังเวชนียสถาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 และพื้นที่นี้ยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลแห่งเดียวของภาคใต้อีกด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดแพขนานยนต์ ณ ด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 38,569,000 บาท เพื่อจัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) ลำใหม่ทดแทนแพขนานยนต์ลำเดิม ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อให้บริการรับส่งสินค้า ยานพาหนะ และผู้โดยสารข้ามฟากแม่น้ำสุไหงโก-ลก ระหว่างด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กับด่านศุลกากรบ้านเปิงกาลังกูโบร์ อำเภอตุมปัต ประเทศมาเลเซีย รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวของอำเภอตากใบ และจังหวัดนราธิวาส โดยแพลำใหม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 30 คน บรรทุกยานพาหนะ (รถยนต์) ขนาด 2,500 กิโลกรัมต่อคัน ได้ไม่น้อยกว่า 9 คัน

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ก่อนจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 19.00 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

“จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย (East Coast Economic Region : ECER) มีเมืองชายแดนสุไหงโก-ลก และตากใบเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว โดยมีศักยภาพต่อการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลมุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ระยะที่ 2 ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งครอบคลุมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งมีพื้นที่ทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนา โดยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และลองกองตันหยงมัส รวมทั้งปลากุเลาเค็ม เรือกอและจำลอง ใบไม้สีทอง ผ้าบาติก และผลิตภัณฑ์กระจูด นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และความเป็นอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรที่มีศักยภาพและเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว” นายอนุชา กล่าว

ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar