ทำไมต้อง TAD App ?

TAD Application 
สื่อสังคมออนไลน์ ที่เป็นการรวบรวมห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานในระบบกระบวนการเกษตรเข้าไว้รวมกันเพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การค้าขายแบบไม่มีพรมแดน ที่ระบบสามารถจับคู่ความต้องการให้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มีโครงการของภาครัฐและเอกชนส่งเสริมเกษตรกร มีแหล่งเงินทุนในการทำการเกษตรจากภาครัฐ ที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้โดยตรงถึงผู้บริโภคหรือตลาดผู้ส่งออก ทำให้เกิดโอกาสในด้านราคาและเวลาที่สามารถขายแบบพรีออเดอร์ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ 

TAD Application เป็นระบบที่รวบรวมห่วงโซ่ในกระบวนการเกษตรทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามเศรษฐกิจ BCG Model (double arrow right)
- เกษตรกรสามารถสร้างฟาร์มในระบบได้สามารถเสนอซื้อและขายสินค้าทางการเกษตร
- เอกชนสามารถสร้างร้านขายของในระบบได้สามารถเสนอซื้อและขายของได้
- ระบบทำการจับคู่ตามความต้องการ
- เกิดการติดต่อสื่อสารการชื่อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร
- มีโครงการส่งเสริมจากทางภาครัฐและเอกชน
- มีแหล่งเงินทุนในการทำการเกษตร
- มี contract farming ที่ดีและเป็นประโยชน์ 
- มีข่าวสารทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์
- เป็นแหล่งการเรียนรู้
- สามารถโพสต์รูปภาพวิดีโอสื่อสารได้แบบ Facebook 
- ให้บริการฟรี ทั่วโลก 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น