ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจับมือจังหวัดชัยนาทใช้บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำผักตบชวามาจัดทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดปริมาณผักตบชวา

พล.ร.อ.คณีพล สงเจริญ รองสมุหราชองครักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า ศูนย์การเรียนรู้ และต่อยอดการบริหารจัดการผักตบชวาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชัยนาท สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ เยี่ยมชมฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาโดยสารเร่งซุบเปอร์ พด.1 การทำน้ำหมักจากผักตบชวาโดยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 การใช้เครื่องแปลงขยะเศษอาหารและเศษวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์ จากนั้นร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 12

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ตระหนักและรับทราบถึงปัญหาในเรื่องของวัชพืช และวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวา ณ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีปริมาณผักตบชวาจำนวนมาก ส่งผลกระทบภาพรวมของการสัญจรทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในด้านอื่นๆ ด้วย จึงได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และมีแนวคิดในการใช้พื้นที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำผักตบชวามาจัดทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณผักตบชวา โดยดำเนินการในรูปแบบของคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการในการจัดทำแผนงานโครงการ รวมถึงหาแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการผักตบชวาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ต่อยอดแนวคิดการดำเนินงานและประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้ ส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชนอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจับมือจังหวัดชัยนาทใช้บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา เป็ (prd.go.th)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar