ปั้นแรงงานสู่ผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด ตั้งเป้า 30,000 คนทั่วประเทศ สร้างงาน เพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดตัวโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด พร้อมซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากร 5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคร่วม 400 คน เพื่อนำเสนอแผนการฝึกอบรมในภาพรวมของประเทศและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทแต่ละจังหวัด ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนงบกลาง เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะภาคธุรกิจร้านสตรีทฟู้ด ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดมากกว่า 560,000 ราย และมีมูลค่ากว่า 3.4 แสนล้านบาท มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 ต่อปี สตรีทฟู้ดยังเป็น Soft Power ของไทย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ รัฐบาลจึงได้เร่งผลักดันให้สตรีทฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายสร้างสตรีทฟู้ด 30,000 คนทั่วประเทศ โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรวม 600 รุ่น แบ่งเป็นสตรีทฟู้ดรายใหม่ 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพร้านสตรีทฟู้ด และอีก 300 รุ่น เป้าหมายผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดรายเดิมจำนวน 15,000 คน เพื่อทำให้ดีขึ้น เก่งขึ้น ไปได้ไกลขึ้นและยังเสริมภูมิคุ้มกันหากเกิดวิกฤตขึ้นในอนาคต

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สำคัญจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ผันตัวมาสู่เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดรายใหม่ สามารถสร้างงานให้แก่แรงงานได้มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมแสดงร้านค้าสตรีทฟู้ด กำหนดไว้จำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานครจัดขึ้นวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา ครั้งที่ 2 ภูเก็ต จัดขึ้นวันที่ 2-8 มิถุนายน 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าภูเก็ต ครั้งที่ 3 เชียงใหม่ จัดขึ้นวันที่ 13-19 มิถุนายน 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ครั้งที่ 4 นครราชสีมา จัดขึ้นวันที่ 21-27 มิถุนายน 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าโคราช และครั้งที่ 5 ชลบุรี จัดขึ้นวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าพัทยา

 

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230518162003619


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar