นายกฯ มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2565 รวม 36 รางวัล ชื่นชมรัฐวิสาหกิจมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับการบริหารจัดการเป็นที่ประจักษ์

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (24 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” (Grow Green Balance) เพื่อเผยแพร่ผลงานของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังตลอดมา ซึ่งรางวัลที่ได้รับในวันนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ และหวังว่าทุกคนจะช่วยกันรักษามาตรฐานการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐสู่สายตาประชาชนและนานาชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำถึงความสำคัญของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การให้บริการประชาชนและการสร้างรายได้ให้กับภาครัฐ ขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกคนร่วมกันแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด พร้อมขอบคุณทุกคนที่ทำงานด้วยความทุ่มเทและตั้งใจมาโดยตลอด ในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับรางวัล ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานต่อไป ร่วมกันทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จะเป็นพลังสำคัญทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
 
สำหรับผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 36 รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2565  2) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 3) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 4) รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น 5) รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลดีเด่น 6) รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน 7) รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR) 8) รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น 9) รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น และ 10) รางวัลบริการดีเด่น ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นขึ้นตั้งแต่ปี 2548 และตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป   

-----------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/66536


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar