สิ่งควรรู้ของสมาชิก กบข. ที่จะเกษียณ

เมื่อสมาชิก กบข. เกษียณอายุ หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ (อายุตัว 50 ปีขึ้นไป), ทุพพลภาพ, ทดแทน, เสียชีวิต เงินก้อน กบข. ที่ขอรับคืนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินที่ได้ไปคำนวณรวมเงินได้เพื่อเสียภาษีในปีนั้นๆ 

แต่ถ้าออกจากราชการด้วยเหตุอื่น เงินสะสมและเงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนเงินของรัฐจะต้องนำไปคำนวณรวมกับรายได้อื่นเพื่อเสียภาษีในปีนั้นด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงิน กบข. และการขอรับเงินคืนได้ที่ LINE กบข. @gpfcommunity หรือโทร. 1179 กด 6


image รูปภาพ
สิทธิ กบข. สำหรับผู้เกษียณ
สิทธิ กบข. สำหรับผู้เกษียณ
สิทธิ กบข. สำหรับผู้เกษียณ


คะแนนโหวต :