โฆษกรัฐบาลเผย กรณีสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 มีการเพิ่มจุดตรวจวัด ยืนยันปริมาณการกระจายอยู่ภายใต้การควบคุม ระดับรังสีในพื้นที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี เปิดเผยว่า จากข้อมูลชี้แจงของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อกรณีสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 โดยได้เปิดเผยถึงจำนวนจุดตรวจวัดในพื้นที่ จากเดิมที่มีอยู่ 18 จุด ได้ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 9 จุด กระจายทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และในแต่ละวัน จะนำเครื่องตรวจวิ่งรอบ ๆ โรงงาน ที่เกิดเหตุและบริเวณพื้นที่ รวมถึงอำเภอที่ตรวจพบและตัวจังหวัดด้วย ดังนั้นขณะนี้ข้อมูลต่าง ๆ ยืนยันตรงกันว่าปริมาณการกระจายอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ย้ำว่าถึงแม้มีปริมาณสารที่ตรวจพบและกระจายไม่มาก รวมถึงไม่ปนเปื้อนเข้าไปในดิน น้ำ และอากาศ แต่เพื่อให้แน่ใจ รัฐบาลได้สั่งการให้มีการยืนยันให้แน่นอนว่าไม่มีการปนเปื้อนของสารรังสี เข้าไปในพืชผลทางการเกษตร และอาหารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง อว. ก็ได้การนำเอาพืชผักผลไม้ต่าง ๆ เข้ามาตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้ผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบว่ามีการปนเปื้อนของสารรังสี และกำลังจะยืนยันผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง

ต่อกรณีระดับรังสีนั้นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ชี้แจงในทางวิชาการว่า ตามธรรมชาติมีปริมาณรังสีอยู่ระดับหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากวัสดุต่าง ๆ ที่ปล่อยรังสีออกมา อาทิในแสงแดดก็มีปริมาณรังสีอยู่เช่นกัน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเกณฑ์ระดับรังสีที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จะอยู่ในระดับไม่เกิน 0.5 ไมโครซีเวิร์ต/ชั่วโมง โดยประเทศไทยได้กำหนดค่ามาตรฐานของรังสีในประเทศไทย ไม่เกิน 0.3 ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ 0.5 เพราะฉะนั้นรังสีที่เราได้รับโดยทั่วไปจึงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี ปริมาณรังสีที่ตรวจพบในโรงงาน และบริเวณโดยรอบ ตรวจวัดได้อยู่ในระดับ 0.04 ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดที่อนุญาตประมาณ 10 เท่า จึงยืนยันว่าระดับรังสีไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ในส่วนการดูแลสุขภาพประชาชนนั้น ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าผู้ที่จะเสี่ยงมากที่สุดคือผู้ที่สัมผัสกับสารรังสี ซึ่งรัฐบาลได้ตรวจสุขภาพคนงานผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานที่ตรวจพบ ทั้ง 71 คน และได้มีการให้แผ่นวัดรังสี เพื่อจะได้วัดรังสีตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่ารังสีที่ได้รับว่ามีอยู่ปริมาณเท่าใด ซึ่งผลการประเมินเบื้องต้นก็ยังอยู่ในระดับปกติเหมือนคนทั่วไป นอกจากนี้ได้มีการสั่งการโรงพยาบาลทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีและบริเวณใกล้เคียง ติดตามสภาวะสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง หากพบมีรายใดที่สงสัยให้รีบรายงานทันที โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และแน่ใจว่าปริมาณรังสีที่พบไม่ตรวจพบเพิ่มเติมมากกว่านี้

นอกจากนี้ในการทำงานในบริเวณที่ตรวจพบสารรังสีก็ได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานในพื้นที่ทางจังหวัด ตำรวจ หน่วยงานปกครอง และหน่วยงานทางวิชาการตลอดจนหน่วยงานทางสาธารณสุข โดย อว. มีหน้าที่ดูแลทางวิชาการและเทคนิค รวมไปถึงการดูแลประเด็นสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งในระดับประเทศก็มีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติที่มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมสรุปตรงกันจากการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
1)    ปริมาณและลักษณะของรังสีที่สูญหายไปมีประมาณไม่มาก ซึ่งปริมาณซีเซียมฯ ที่ตรวจพบในโรงงานเหล็กมีปริมาณในระดับที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งคณะแพทย์ได้คำนวณว่าปริมาณที่หายไปและปริมาณที่ตรวจพบที่โรงงานพอๆ กับประมาณการถ่าย CT สแกนครั้งหนึ่ง
2)    โอกาสที่จะสัมผัส ซึ่งปริมาณซีเซียมในน้ำ ในอากาศ และในดิน อยู่ในระดับปกติ
3)    ระยะเวลาที่สัมผัส ประชาชนทั่วไปไม่ได้มีโอกาสที่จะสัมผัสสารปนเปื้อนนี้ 

ดังนั้น เมื่อคำนวณทั้ง 3 ปัจจัย จึงประเมินระดับความเสี่ยง ว่าอยู่ในความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ไม่ใช่ในระดับ 0 ซึ่งก็มีโอกาสได้รับผลกระทบ จึงต้องทำความมั่นใจและติดตามต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติงานทุกวันเพื่อที่จะยืนยันให้แน่ใจว่ารังสีทั้งหมดที่สูญหายไปและรังสีที่พบสามารถที่จะเก็บได้หมดว่าอยู่ที่ใดบ้าง ขณะเดียวกันก็ให้แน่ใจว่าไม่มีการกระจายเข้าสู่สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ในส่วนของการควบคุมสารกัมมันตรังสีนั้น การสูญหายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้ต้องพิจารณาถึงระบบในการดูแลการใช้วัสดุรังสีในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยขณะนี้ได้มีการดำเนินการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้นให้แน่ใจว่ารังสีทั้งหมดอยู่ในระดับควบคุมได้ และในระยะทันทีได้มีการสั่งการตรวจเช็คยืนยันให้แน่ใจว่าวัสดุรังสีที่ใช้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตามสามารถที่จะตรวจพบได้หมด ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ อว. ซึ่งดูแลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเข้าไปตรวจเช็คเพื่อที่จะยืนยันและทำให้ระบบต่าง ๆ แข็งแรงมากขึ้น ส่วนในระยะยาวก็จำเป็นที่จะต้องมีกลไกเพิ่มเติมเพื่อที่จะทั้งตรวจสอบยืนยันตลอดเวลาและมีระบบในการแจ้งเหตุเพื่อทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

-------------

ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวภาวะวิกฤตล่าสุด