โครงการผลิตและเผยแพร่สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention)

ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการผลิตและเผยแพร่สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention) |
ราคากลาง |
ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |
ประกาศประกวดราคาโครงการผลิตและเผยแพร่สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้โครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน (Thailand Prevention) |


คะแนนโหวต :