โครงการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บภาพข่าวโทรทัศน์ (Video Archive System) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ราคากลางซื้ออุปกรณ์ |
ร่างขอบเขตของงานซื้ออุปกรณ์ฯ |
เอกสารร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ 12 ล้าน |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar