พร้อมแล้ว! พัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ผ่านหมอพร้อม เพิ่มความสะดวกสมัครงาน ลาป่วย และเบิกประกัน .

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่าน “หมอพร้อม” ทั้งในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนเพิ่มความสะดวกการสมัครงาน ลาป่วย และเบิกประกันสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดหา License สำหรับสร้างลายเซ็นดิจิทัลให้กับโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดโดยไม่จำกัดจำนวนลายมือชื่อผู้ลงนาม ปัจจุบันได้ทดสอบระบบและนำมาใช้งานจริงในโรงพยาบาลแล้ว 1,028 แห่ง ออกใบรับรองแพทย์ไปแล้วกว่า 125,000 ใบ

ประชาชนสามารถขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วม และใช้งานผ่านหมอพร้อมได้ทั้ง LINE OA และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/

ที่มา : หมอพร้อม


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม