ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือการบริหารจัดการปัญหาผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการและปัญหาผู้หนีภัยความไม่สงบของชาวเมียนมาในพื้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน (MI, TBC IRC และ COERR) ร่วมประชุมหารือการช่วยเหลือในปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ตามที่ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้อราชการและข้อพิจารณาหารือการบริหารจัดการและปัญหาผู้หนีภัยความไม่สงบของชาวเมียนมา บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีจำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ 1.ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน บ้านอุนู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คง บ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง 2. ในพื้นที่อำเภอขุนยวม บ้านพะแข่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กิ๊ 4. ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านในสอย หมู่ที่ 4 ตำบลปางหมู

สำหรับสถานการณ์ชายแดนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ปรากฎข่าวสารการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับ กองกำลังชนกลุ่มน้อย/กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา บริเวณตามแนวชายแดน เป็นการปฏิบัติการทางทหารทั้งการใช้กำลังทางอากาศ และกำลังทางภาคพื้นดิน ในพื้นที่ด้านตรงข้าม อำเภอเมือง อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม) ที่มีความกังวลจากสถานการณ์ในพื้นที่ ได้เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย จำนวน 9,208 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 พื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอขุนยวม ดำเนินการเปิดรับสิ่งของบริจาค อุปโภค-บริโภค จากภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยเปิดหน่วยติดต่อรับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และที่ว่าการอำเภอขุนยวม ในทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230720091150063


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar