กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 5 รูปแบบการเรียนการสอนรองรับการเปิดภาคเรียนให้เหมาะสมแต่ละภูมิภาคของประเทศ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละภูมิภาคของประเทศต้องมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมโดยกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่พื้นที่ไว้ ทั้งหมด 5 รูปแบบ ประกอบด้วย 

การเรียนแบบ On- site คือ การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข การเรียนแบบ On-Air ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV  การเรียนแบบ On-Line ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิค การเรียนแบบ On-demand  ผ่านระบบแอปพลิเคชันและการเรียนแบบ On- hand ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ จะต้องได้รับการยินยอมจาก ศบค. ของแต่ละจังหวัดกาอยเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ได้บนพื้นฐานความปลอดภัยทั้งครูผู้สอนและนักเรียนเป็นอันดับแรก

สำหรับการเลื่อนเปิดเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 มิถุนายนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งคุณภาพการศึกษา โดยจะมีการเรียนการสอนชดเชยในช่วงวันหยุดแทน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เป็นครั้งแรกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้หารือร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ  On-Air และ On-Line  รวมถึงการจัดตั้งศูนย์กลางช่วงการเปิดภาคเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนการสอนได้มากที่สุด 

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210517091249485


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar