สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่ สกสว.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัย อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สกสว. และ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านกำลังคน และสถาบันความรู้ สกสว. เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ไฟล์เอกสารประกอบ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พระราชทาน ส.ค.ส. .JPG |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar