ข้อที่๑๕: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

🔻สถิติการเข้าชมเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ 
🔻การรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงในพื้นที่ สปข.1
🔻ข้อมุล สถิติคะแนนโหวต :