แจ้ง ผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์

    ผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ของกรมประชาสัมพันธ์ และยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.  ถ้าเป็นผู้ผ่านการสอบภาค ก ของ ก.พ.ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 19 ม.ค. 66 สามารถนำผลสอบดังกล่าวมาเป็นหลักฐานในการสอบของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ โดยให้ดำเนินการดังนี้
    1. เขียนใบคำร้องขอใช้ผลการสอบภาค ก ตามประกาศของสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 19 ม.ค. 66 พร้อมแนบ ประกาศผลการสอบของสำนักงาน ก.พ.
    2. พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
    3. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
    4. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcipt of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
    5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
    6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบสำคัญการสมรส


    สำหรับผู้ที่สอบผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของกรมประชาสัมพันธ์และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.แล้ว ให้ส่งเอกสารที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค. ค) ดังนี้
    1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
    2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcipt of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
    4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบสำคัญการสมรส    
    5. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก.
    

ยื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์ ชั้น 3 กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มีนาคม 2566 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ที่นี่


กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กปส. วันที่แผยแพร่ 10/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดรายชื่อประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่ 2/12/2565
ผังที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ สอบวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 วันที่แผยแพร่ 2/12/2565
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วันที่แผยแพร่ 2/12/2565

คะแนนโหวต :