โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ พ.ศ. 2566

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ในประเด็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตขยายขนาดโรงผลิตสุรากลั่นและสุราแช่ขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจากท่านชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนจากกรมสรรพสามิตได้ประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และกรมสรรพสามิตสามารถนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนต่อไป ในการนี้ วิทยากรจากสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนจากภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ประกอบโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นและสุราแช่ขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมตามโครงการฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
แหล่งที่มา https://www.excise.go.th/excise2017/NEWS/MGT_NEWS/2566/17-03%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AF/index.htmคะแนนโหวต :
ข่าวภาครัฐที่น่าสนใจ
ข่าวภาครัฐยอดนิยม