เปลี่ยนขยะ....เป็นพลังงานทดแทน

Bio-chemical Conversion  เทคโนโลยีผลิตพลังงานจากขยะโดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี

เป็นเทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน

ผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ

Thermo-chemical Conversion เทคโนโลยีผลิตพลังงานจากขยะ โดยกระบวนการทางเคมีความร้อน

เป็นเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ
แปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงานความร้อนโดยใช้เตาเผาเชื้อเพลิงโดยตรง

ที่มา : กระทรวงพลังงาน


image รูปภาพ
เปลี่ยนขยะ....เป็นพลังงานทดแทน

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar