มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครบรอบ 4 ปี

วานนี้ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.29 น. ที่อาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายสมพงษ์ ชาตะวิถี กรรมการและเลขานุการ กองทุนมูลนิธิ ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน นายสมบัติ คุรุพันธ์ รองประธานกรรมการ กองทุนมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ร่วมในพิธีสงฆ์ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครบรอบ 4 ปี พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารดีเด่น บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาประเภทยอดเยี่ยม และนักกีฬาประเภทดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และประเทศชาติ ให้มีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานและคุณความดี เกิดความสามัคคี ความผูกพัน และตระหนักในความเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน พร้อมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สู่สาธารณชน

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2562 สถาบันการพลศึกษา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา ทำการสอน วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230524105153126


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar