แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพกระท้อนคลองน้อย สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผู้บริโภค

นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพกระท้อนคลองน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในการผลิตกระท้อนที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยได้รับมาตรฐาน GAP

กลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพกระท้อนคลองน้อย เริ่มดำเนินการรวมกลุ่มเมื่อปี 2563 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม 245 ไร่ สมาชิกเกษตรกร 111 ราย ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกกระท้อนพันธุ์อีล่าและปุยฝ้าย ด้านผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี โดยในเดือนกรกฎาคมผลผลิตจะออกมากที่สุดร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด และเดือนสิงหาคม ผลผลิตจะออกอีกร้อยละ 40 โดยปี 2566 กลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพกระท้อนคลองน้อย มีต้นทุนการผลิตของทั้งกลุ่มเฉลี่ย 26,000 บาท/ไร่/ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,250 กิโลกรัม/ไร่/ปี กลุ่มได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 123,750 บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนหรือกำไร 97,750 บาท/ไร่/ปี ด้านราคาขายกระท้อนคลองน้อย ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ปี 2565 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 55 - 60 บาท/กิโลกรัม

ส่วนการจำหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เกษตรกรจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงและจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ส่งจำหน่ายเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี และตลาดชุมชน ส่วนผลผลิตอีกร้อยละ 20 จำหน่ายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อที่หน้าสวน

กระท้อนที่มาจากแปลงใหญ่กระท้อนคลองน้อย จะมีสติกเกอร์แปลงใหญ่กระท้อนคลองน้อยเพื่อแสดงที่อยู่แปลง รับรองคุณภาพ รับประกันผลผลิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับยืนยันการปลูกในพื้นที่ตำบลคลองน้อย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยระยะต่อไปทางกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระท้อน เช่น การแปรรูปกระท้อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายหรือการทำให้กระท้อนสามารถออกผลผลิตนอกฤดูกาล เพื่อให้มีสินค้าเข้าสู่ตลาดตลอดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งปีทั้งนี้ กลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพกระท้อนคลองน้อย ได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองแปลง

 

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230315104548181


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar