ครม. อนุมัติงบกลางกว่า 2,200 ล้านบาท ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนของ อปท. ที่เสียหายจากอุทกภัย 40 จังหวัด

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 2,241 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 40 จังหวัด รวม 889 โครงการ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2564 ได้เกิดอุทกภัยจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือ พายุโซนร้อนโกนเซินและพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง และเป็นสาเหตุให้สิ่งก่อสร้าง ถนน สิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของ อปท.ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ ซึ่งมีทั้งโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ขณะที่ กระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคม เห็นด้วยกับการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้ โดยกระทรวงคมนาคมมีความเห็นเพิ่มเติม ว่า โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณควรมีความพร้อมของแบบแปลนและประมาณราคา สามารถดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จโดยเร็วและขอให้กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะร้ฐมนตรีและหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดต่อไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220614192711701คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น