10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นฉบับแรกของประเทศไทย เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

ประเทศไทย หรือประเทศสยาม ได้มีการเตรียมวางรากฐานการปกครองในระบอบรับธรรมนูญให้คนไทยมาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงเร่งการศึกษาแห่งคนไทยรู้จักกับการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง เพราะรัฐธรรมนูญเป็นของใหม่ในสมัยนั้น และพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลครบทุกตำบล และได้มีการทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับเมืองจำลองดุสิตธานี เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยที่ยังไม่ทันได้พระราชทานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ปวงชนชาวไทยก็เสร็จสวรรคตเสียก่อน

จนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ได้มีเหตุการณ์ปรับเปลี่ยนการปกครองอย่างต่อเนื่อง และได้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าพระองค์ได้มีพระราชปณิธานพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับคนไทยในวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๗๕ แต่ได้มีการทักท้วงจากหลายท่านว่าคนไทยยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาสิทธิราช มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่เพียงไม่นานก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้น จนถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นฉบับแรกของประเทศไทย  

นับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา ๙๑ ปี ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว ๒๐ ฉบับ ฉบับล่าสุดคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๒๗๙ มาตรา ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จากสิ่งที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระมหากษัตริย์ไทย มีความตั้งใจที่จะมอบรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนมานานแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเกิดขึ้นและสอดคล้องกับแต่ละยุคสมัย เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

#วันรัฐธรรมนูญ
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar