2 ธันวาคม วันสากลแห่งการเลิกทาส (International Day for the Abolition of Slavery)

2 ธันวาคม วันแห่งการเลิกทาสสากล

          วันสากลแห่งการเลิกทาส หรือภาษาอังกฤษ คือ International Day for the Abolition of Slavery ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม ของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ UN เลือกวันนี้เพราะเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1949 เป็นวันที่มีการจัดประชุมการปราบปรามการลักลอบค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ในเวทีระดับโลก ซึ่งจุดประสงค์ของการมีวันแห่งการเลิกทาสสากลเพื่อกำจัดความเป็นทาสในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ การใช้ประโยชน์ทางเพศเพื่อการค้า แรงงานเด็ก การบังคับแต่งงาน หรือการนำเด็กไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ขัดแย้งทางอาวุธ เป็นต้น

ความสำคัญของวันเลิกทาสสากล

          ปัจจุบันทั่วโลกมีการค้าทาสยุคใหม่ (Modern Slavery) มากกว่า 40 ล้านคน ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทาสมาอย่างยาวนาน จึงจัดให้มีวันสากลแห่งการเลิกทาสขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาทาสกันมากขึ้น และร่วมมือกันสอดส่องดูแล แก้ปัญหา ขจัดขบวนการสร้างทาสในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อให้ปัญหานี้หมดไป คืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนทุกคนในประเทศมีความเท่าเทียม และปราบปรามกลุ่มคนที่ใช้อำนาจมืดมาขู่เข็ญหรือเกณฑ์คนไปเป็นทาส แสวงหาผลประโยชน์ด้วยการทำร้ายมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะปัญหาทาสในรูปแบบแรงงานที่ถูกบังคับขู่เข็ญ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ ที่ทางองค์การสหประชาชาติคิดว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานานและควรจัดการให้หมดไปอย่างเร่งด่วน

           ในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ มีทางเลือกที่เลือกได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่ต้องเผชิญกับการกดขี่ ข่มเหง การเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกหลอกลวงให้ทำงานหนัก ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างที่เขาควรจะได้รับ และหากพบเห็นการค้ามนุษย์หรือการสร้างทาสในรูปแบบไหนก็อยากขอความร่วมมือทุกคนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล ช่วยให้กระบวนการนำคนไปเป็นทาสได้หมดไปจากโลกของเรา

ความเป็นมา

     วันสากลเพื่อการเลิกทาส 2 ธันวาคม เป็นวันที่สมัชชาใหญ่ได้รับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น (มติ 317 ( IV)  ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2492)
     จุดเน้นของวันนี้อยู่ที่การกำจัดทาสในรูปแบบร่วมสมัย เช่น การค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด การบังคับแต่งงาน และการบังคับเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ในความขัดแย้งด้วยอาวุธ

ารค้าทาสรูปแบบใหม่

     การค้าทาสได้พัฒนาและแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ตลอดประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน การค้าทาสแบบดั้งเดิมบางรูปแบบยังคงมีอยู่ในรูปแบบเดิม ในขณะที่รูปแบบอื่นๆ ได้ถูกแปรสภาพเป็นรูปแบบใหม่ หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้บันทึกถึงการดำรงอยู่ของความเป็นทาสรูปแบบเก่าที่ฝังแน่นอยู่ในความเชื่อและประเพณีดั้งเดิม รูปแบบของทาสเหล่านี้เป็นผลมาจากการเลือกปฏิบัติมายาวนานต่อกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในสังคม เช่น กลุ่มที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนวรรณะต่ำ ชนกลุ่มน้อยในชนเผ่า และชนเผ่าพื้นเมือง

การกดขี่แรงงาน

     นอกเหนือจากรูปแบบดั้งเดิมของการบังคับใช้แรงงาน เช่น แรงงานที่ถูกผูกมัดและแรงงานขัดหนี้ ปัจจุบันยังมีรูปแบบการบังคับใช้แรงงานร่วมสมัยมากขึ้น เช่น แรงงานข้ามชาติ ซึ่งถูกค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจทุกประเภทในเศรษฐกิจโลก: การทำงานในภาวะจำยอมในบ้าน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ภาคเกษตรกรรม และการบังคับค้าประเวณี

การใช้แรงงานเด็ก

     เด็กทั่วโลกหนึ่งในสิบคนทำงาน แรงงานเด็กส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีไว้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งขัดกับ  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งรับรองว่า “สิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการทำงานใดๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายหรือขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรือที่จะเป็นอันตรายต่อ สุขภาพหรือพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ คุณธรรม หรือสังคมของเด็ก”

การค้ามนุษย์

     ตาม  พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กการค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับบุคคล โดยการขู่เข็ญ การใช้กำลัง หรือการบังคับรูปแบบอื่นเพื่อ วัตถุประสงค์ของการแสวงหาผลประโยชน์ การแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงการค้าประเวณีของผู้อื่น หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเป็นทาสหรือการปฏิบัติที่คล้ายกับการเป็นทาส ความเป็นทาส หรือการถอดอวัยวะ ความยินยอมของผู้ถูกค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์นั้นไม่เกี่ยวข้อง และหากผู้ถูกค้ามนุษย์ยังเป็นเด็ก ถือเป็นอาชญากรรมแม้จะไม่ได้ใช้กำลังก็ตาม
ข้อมูล : UN, Unesco, https://www.thaigoodview.com
ขอบคุณรูป : จากอินเตอร์เน็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar