ข้อที่ 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

1. เข้าเว็บไซต์หลักกรมประชาสัมพันธ์
2. เลือกหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา”
3. เลือกหัวข้อ “โครงสร้างองค์กร” จะแสดงโครงสร้างส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์
4. เลือก “สำนักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์” จากนั้นให้เลือกหัวข้อ 14 สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
5. เลือกหัวข้อ “หน่วยงานย่อยภายใน สนผ.” (สนผ. หมายถึง สำนักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์)
6. เลือก “ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ”
7. เลือกหัวข้อ “ผลการดำเนินงาน”
8. เลือกหัวข้อ “ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566” 
เมื่อเลือกแล้วจะพบ 2 หัวข้อ ประกอบด้วย 
(1) "รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566" 
(2) ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566
ซึ่งรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม แสดงข้อมูลเป็นรายไตรมาสระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดตาม URL: https://plan.prd.go.th/th/file/get/file/20230411b00d88dafe66eacb28ec928d052008da150802.pdf
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ 10 URL

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
1. เข้าสู่เว็บไซต์กรม https://www.prd.go.th/th/page/item/index/id/1        
2. โครงสร้างส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/280 
3. หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ https://www.prd.go.th/th/weblink/item/index/id/7
4. สำนักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ https://plan.prd.go.th/th/page/item/index/id/13
5. ส่วนแผนการประชาสัมพันธ์ https://plan.prd.go.th/th/content/category/index/id/1277
6. ผลการดำเนินงาน https://plan.prd.go.th/th/content/category/articles/id/1277/cid/1721
7. ผลการดำเนินงาน 2566 https://plan.prd.go.th/th/content/category/articles/id/1277/cid/2064
8. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 https://plan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/1277/cid/2064/iid/147983
9. ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 https://plan.prd.go.th/th/content/category/detail/id/1277/cid/2064/iid/147980


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar