ข้อที่๒๐: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
๒๐.๐๑ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ |
๒๐.๐๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar