การเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - ข้อตกลง)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป |
ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป |
ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป |
ใบสั่งซื้อ วัสดุสำนักงาน กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบที่ ๑) |
ข้อตกลง จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๗ รายการ |
ข้อตกลงจ้าง สมุดคุมลูกหนี้ จำนวน ๕๐ เล่ม |
ข้อตกลงจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมผังบุคลากร กองคลัง พร้อมติดตั้ง |
ข้อตกลง จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๔ รายการ |
ข้อตกลงจ้าง พิมพ์ใบเสร็จรับเงินทั่วไป จำนวน ๒๐๐ เล่ม |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar