สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ (สนผ.)

 


แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2565 วันที่แผยแพร่ 4/11/2565
แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2565 วันที่แผยแพร่ 6/12/2565
แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2565 วันที่แผยแพร่ 6/01/2566
แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2566 วันที่แผยแพร่ 6/02/2566
แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 วันที่แผยแพร่ 10/03/2566
แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 10/04/2566
แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2566 วันที่แผยแพร่ 3/05/2566
แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 6/06/2566
แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2566 วันที่แผยแพร่ 4/07/2566
แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 7/08/2566
แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 8/09/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar