พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร”

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิ ฯ แก่     พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์  ทองศรี และ  นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิ ฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รองประธานกรรมการอำนวยการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิ ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ ประจำจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และท้องถิ่นจังหวัด ที่ให้ความสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ  เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิฯในจังหวัดต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไปในอนาคต

เข็ม“พุ่มเพชร”  สัญลักษณ์มูลนิธิ ฯ ตกแต่งมาจาก “พุ่มเพชร” เครื่องหมายของการจัดงาน “นาฏลีลาน้อมเกล้าฯ” เมื่อคราวเฉลิมวาระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นปีที่ ๓๖  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

ทั้งนี้ ก่อนเข้าเฝ้ารับประทาน เข็ม“พุ่มเพชร” มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนฯ ได้จัดให้มีการประชุมประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด (ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด) ทุกจังหวัดของมูลนิธิฯ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในแต่ละจังหวัด ได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ จากส่วนกลาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน อันจะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้สึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อผนึกกำลังใจร่วมกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและยากไร้ในแต่ละจังหวัดให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าวคู่ควรแก่การปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมูลนิธิฯไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อปี๒๕๒๖สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งได้ประทานพระเมตตาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ก่อตั้งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์๒๐๐ปีเมื่อปี๒๕๒๕ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของเรื่องโดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศเป็นเวลากว่า๔๐ ปี แล้ว 
                        
ปัจจุบันมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ปีละประมาณ ๒,๗๐๐คน เป็นเงินปีละประมาณ ๑๐ ล้านบาท และตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า ๓๒,๐๐๐ ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า ๒๕๒  ล้านบาท
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar