สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี วงเงิน 3,100,000.0000 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,593,551.3391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.40 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,820,680.9289  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.73 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 0.40 และ 2.49 ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 51.00 และ 56.24 ตามลำดับ) จำแนกเป็น
     1. รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,402,130.9646 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.27 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,416,680.2162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.85 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 0.73 แต่สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้แล้วร้อยละ 1.07 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 57.00 และ 55.78 ตามลำดับ)
     2. รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 191,420.3745 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.48 มีการก่อนหนี้แล้ว จำนวน 404,000.7127 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.43 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้แล้ว ร้อยละ 2.48 และ 8.28 ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ 29.00 และ 58.15 ตามลำดับ)

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)   
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
20220509_ผลเบิกจ่าย_06พค65 V04.pdf |

คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม